Основни дейности:

Консултантско и експертно съдействие на представителите на семейния бизнес в България, в рамките на целите на Сдружението;

Генериране на ресурси и информация за разработването и прилагането на световните достижения в областта на семейния бизнес;

Анализи, изследвания и прогнози, изготвяне на становища, организиране на курсове, работни групи, лекции, семинари, конференции и симпозиуми с цел проучване на проблемите на семейния бизнес в България и създаването на благоприятни условия за неговото развитие и утвърждаване;

Подпомагане на представителите на българския семеен бизнес при осъществяването на тяхната дейност и реализацията на значими за семейния бизнес в България бизнес проекти;

Поддържане на добри взаимоотношения с българските медии за популяризиране на значимите събития от дейността на българския семеен бизнес, с цел запознаване на обществото с целите и резултатите от работата на семейния бизнес в България;

Подготовка и участие на представители на българския семеен бизнес в международните структури на FBN International и European Family Businesses.