Aкцентът, поставен от Сдружение на фамилния Бизнес – България е в привличането на членове, които отговарят на критериите, споделят принципите, популяризират философията и смисъла на Сдружението за развитието и укрепването на семейния бизнес в България.

Критерии:

Членуването в Сдружението е доброволно. Негови членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица – семейни компании, които приемат идеите, целите и Устава на Сдружението и споделят традициите на семейния бизнес.

Семейна компания  е юридическо лице – търговец, което отговаря на следните критерии:

Членове на семейството притежават пряко или непряко поне 50% от капитала или имуществото на дружеството, а в случай на публично дружество – поне от 25% от капитала.

Двама или повече членове на семейството работят в дружеството, като поне един от тях заема управленска длъжност в него.

Бизнесът на дружеството е уважаван и с добра репутация относно качеството и отговорността при изпълнение на стопанска дейност, и има сериозна позиция в съответната индустрия;

Дружеството поотделно или заедно с едно или повече свързано с него лице: има годишен оборот, не по-малък от 5 000 000 лв., или стойност на активите, не по-малка от 5 000 000 лв.

Бизнесът на собствениците има поне 5-годишна бизнес история, считано от дата на подаване на заявление за членство, както и добра финансова история;

Собствениците на семейната компания гледат на нея като семеен бизнес и имат сериозно намерение да подготвят следващото поколение и да му предадат семейния бизнес.

Член на семейството” по смисъла на този Устав е съпруг, роднина по права линия – без ограничения и по съребрена линия – до втора степен включително.

 

Принципи:

Членуването в Сдружението е доброволно. Негови членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически или дееспособни физически лица, които приемат идеите, целите и Устава на сдружението, уважават традициите на семейния бизнес и са решени с личното си участие да допринесат за утвърждаването на семейния бизнес в България.

За членове на Сдружението се канят уважавани представители на българския семеен бизнес, доказани професионалисти и радетели за развитието на семейния бизнес.

 

Придобиване на членство:

Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет.

Кандидатът отправя до Управителния съвет писмена молба, в която задължително заявява, че е приема разпоредбите на Устава на Сдружението. Към молбата кандидатът прилага декларация, че отговаря на изискванията по чл. 10, ал. 2, като представя кратка обосновка за всеки от тях, както и препоръка от поне двама члена на Сдружението.

Управителният съвет се произнася по молбата с решение на първото заседание след постъпването й. Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидата.

Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Учредителите на Сдружението са членове по право на Сдружението.