European Family Businesses (GEEF)

През 1997 година се създава “Европейската група от семейни предприятия” – GEEF (Groupement Européen des Enterprises Familiales – European Group of Owner Managed and Family Enterprises), чиято основна цел е да подкрепи и защити интересите на фамилните компании в рамките на ЕС. Същевременно Групата търси начини за засилване на обществения имидж на семейните предприятия като фундаментална движеща сила на фона на икономическото развитие, благосъстояние и създаване на нови работни места, като така постига по-високо политическо и социално признание сред европейското общество и правителства. Централният офис се намира в офиса на Института от семейни предприятия в Барселона.

От създаването си GEEF работи в тясно сътрудничество с ЕК и институциите на обединена Европа, за да защити конкретните интереси на фамилните компании в рамките на общия европейски пазар. Компаниите членове на GEEF формират 9% от европейския БВП, с над 1 трилион годишен оборот и над 5 милиона служители. Oрганизацията е един от основните партньори на депутатите от 6-тия Европейски парламент при изготвянето на Small Business Act for Europe.

С решение на Общото събрание през oктомври 2009 името на GEEF беше променено на European Family Businesses – GEEF.

Сдружението на Фамилния бизнес България е единствената организация от Източна Европа и Балканите, членуваща в FBN International и European Family Businesses – GEEF.

http://www.europeanfamilybusinesses.eu/