Проучване за картографиране, измерване и обрисуване на пейзажа на средните предприятия (mid-caps) в Европейския съюз

European Family Businesses (EFB)

European Family Businesses (EFB) успя да постави за обсъждане в дневния ред на Генералната дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (The Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs или DG GROW) на Европейската комисия необходимостта от повече анализи на разликата при средните предприятия в Европа. Успехът се изразява в това, че Европейската комисия поръча проучване за картографиране, измерване и обрисуване на пейзажа на средните предприятия в Европейския съюз, в което бяха оценени три работни дефиниции за средно предприятие. Това е решаваща стъпка за повишаване на осведомеността относно разликата в отделните средни предприятия.

Ето какво се посочва в доклада от проучването: „Средните предприятия (mid-caps) са тези с най-малко 250, но по-малко от 1500 служители. Ние изчисляваме, че те представляват повече от 13% от общата заетост в европейския бизнес сектор и около 20% от всички служители в скандинавските страни, Люксембург, Германия и Австрия, докато делът им по отношение на заетостта е 10% или по-малко в Испания , Португалия, Франция, Полша или Гърция. Техният дял е особено висок в индустриалните екосистеми, които са от ключово значение за конкурентоспособността на Европейския съюз: електроника, аерокосмическа индустрия и отбрана, енергетика, енергоемки индустрии и здравеопазване. Средноголемите фирми най-често не са стартъпи, а утвърдени компании, които вече са преживели фазата „нагоре или напускане“ (up or out) на ранната еволюция на фирмата. Те растат по-бързо от средностатистическа компания в повечето страни-членки на ЕС. Тяхното представяне по отношение на иновациите надхвърля това на МСП и малко отстъпва на това на големите компании. Повечето от тях работят и на пазари извън ЕС. Семейната собственост често се среща сред средноголемите фирмите, но значителен брой от тях са и дъщерни дружества на чуждестранни мултинационални компании. Растежът на средноголемите фирми може да бъде възпрепятстван от различни фактори: най-належащи са трудностите при намирането на служители, прекъсвания на веригата за доставки, регулаторна и административна тежест или пречки в иновационния процес. Друго предизвикателство е наследяването на средноголемите семейни компании. Освен това нарастващите цени на енергията и други производствени ресурси се очертават като основно предизвикателство за тези дружества през последните месеци“.

Трябва да се отбележи, че тези фактори не се усещат само от средните предприятия и от МСП, а големите компании също са изправени пред тези проблеми. Степента обаче може да е различна, както се отбелязва в проучването.

Важни препоръки от проучването, на които експертите на European Family Businesses акцентират в своите коментари по доклада, са:

·         Средните предприятия трябва да се разглеждат като сегмент от бизнес сектора, който ясно се разграничава от МСП и големите фирми.

·         По отношение на иновациите, устойчивостта, цифровизацията, финансите, Европейската комисия разполага с важни нови инструменти, които средните предприятия могат да използват, дори и да не са предназначени специално за тях, като например: Механизма за възстановяване и устойчивост (the Recovery and Resilience Facility), Horizon Europe и InvestEU.

·         Целенасочената намеса може да бъде осъществима в регулирането, особено по отношение на: регулаторни задължения, които възникват в резултат на растеж на средните предприятия, интернационализация; когато средните предприятия навлязат на чужди пазари, те са изправени пред регулаторни задължения, които може да се различават от разпоредбите в ЕС. За да се гарантира процесът на растеж, „твърдите“ прагове за размера на фирмата трябва да бъдат смекчени.

·         По-широко приложение на съществуващата дефиниция за средно предприятие.

·         Нови инструменти за подкрепа на средните предприятия не изискват непосредствена загриженост.

·         Нови мерки за подпомагане трябва да се предприемат само ако настоящите инициативи не дадат положителен ефект върху средните предприятия. Това заключение се подкрепя и от констатацията, че средните предприятия се представят по-добре от МСП по много показатели.

·         Има нужда от по-широка (статистическа) база от знания.

 

По мнението на европейската организация на фамилния бизнес, на която FBN Bulgaria е активен член, направеното проучване по поръчка на Европейската комисия е положителна първа стъпка в правилната посока за дефиниране на понятието „средно предприятие“.

Полезни подробности за резултатите от проучването, както и препоръките, които то формулира, са на разположение в доклада.

Свали файл