Съдът на Европейския съюз обяви за невалиден свободния обществен достъп до регистрите на действителните собственици на компании

Съдът на Европейския съюз обяви за невалиден свободния обществен достъп до регистрите на действителните собственици на компании

В писмо до президентите и директорите на националните организации-членки на European Family Businesses (EFB), главният секретар на европейската асоциация Хесус Касадо Наваро-Рубио с удовлетворение съобщава, че наскоро „EFB спечели много важна битка за защита правата на поверителност на всички собственици на бизнес в Европа - Съдът на Европейския съюз обяви свободния обществен достъп до регистрите на действителните собственици (UBO) за невалиден“

Г-н Наваро-Рубио информира, че на 22 ноември т.г. Съдът на Европейския съюз е постановил решение, с което обявява разпоредбата на Директивата за борба с прането на пари, според която информацията за действителните собственици на компании, регистрирани на територията на държавите-членки, е достъпна във всички случаи на всеки член на широката общественост, за недействителна.

Съдът на ЕС твърди, че намесата в правата, гарантирани от Хартата, произтичаща от тази мярка, не е нито ограничена до строго необходимото, нито пропорционална на преследваната цел. Според Съда, достъпът на широката общественост до информация относно действителните собственици представлява сериозна намеса в основните права на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, залегнали съответно в член 7 и 8 от Хартата. Всъщност разкритата информация дава възможност на потенциално неограничен брой лица да се запознаят с материалното и финансово състояние на действителен собственик. Освен това, потенциалните последици за субектите в резултат на евентуална злоупотреба с техните лични данни се изострят от факта, че след като данните станат достъпни за широката общественост, те могат не само да бъдат свободно достъпни, но и да се съхраняват и разпространяват. Съдът приема, че намесата, произтичаща от тази мярка, не е нито ограничена до строго необходимото, нито пропорционална на преследваната цел.

Генералният секретар Наваро-Рубио припомня, че през последните пет години European Family Businesses е била част от активно лобистко действие, призоваващо за защита на данните на действителните собственици, фигуриращи в тези регистри. През 2016 г. EFB излезе с позиция относно регистрите на действителните собственици, в която посочва значението на намирането на баланс между прозрачност, поверителност и сигурност. EFB също е изпратила писма до докладчиците на досиетата за борба с прането на пари, за да установи комуникация относно необходимостта от защита на правото на неприкосновеност на личния живот на собствениците на фирми.

„Важно е да се отбележи, че всеки национален съд трябва да решава делата по такива въпроси в съответствие с решението на Съда на ЕС, което по еднакъв начин обвързва и други национални съдилища или трибунали“, обръща внимание в писмото си Хесус Касадо Наваро-Рубио.