Покана за Общо събрание на Сдружение на фамилния бизнес

Покана за Общо събрание на Сдружение на фамилния бизнес

Управителният съвет на сдружение „Сдружение на фамилния бизнес - България” свиква Общо събрание на сдружение „Сдружение на фамилния бизнес - България”, което ще се проведе на 31.05.2016 година (вторник) от 15.00 часа в зала Рожен, хотел Хилтън, гр. София. 

Управителният съвет на сдружение „Сдружение на фамилния бизнес - България”, регистрирано по ф. д. № 16408/2006 г., под № 13631, том 285, стр. 110, в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица”, пл. „България” № 1, свиква Общо събрание на сдружение „Сдружение на фамилния бизнес - България”, което ще се проведе на 31.05.2016 година (вторник) от 15.00 часа в зала Рожен, хотел Хилтън, гр. София, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружението за 2015 година;
2. Отчет за приходите и разходите на Сдружението за 2015 година;
3. Представяне на план за работа и програма за развитие на Сдружението през 2016 година;
4. Представяне на проекто бюджет за 2016 година;
5. Обсъждане и приемане на изменения и допълнения на Устава на „Сдружение на Фамилния Бизнес България“, касаещи даването право на глас в УС и на заместник председателя на NxG;
6. Гласуване на кандидатури на членове за прием в УС;
7. Разни.

Регистрацията на членовете и упълномощените представители ще започне в 16.50 часа в деня на провеждане на събранието. Регистрирането се извършва срещу представяне на документ за самоличност или писмено пълномощно в съответствие със ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 31 от устава на Сдружението Общото събрание ще се проведе от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Документите за заседанието са на разположение на членовете в офиса на Сдружението.